flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego

09.03.2016


Uprzejmie informujemy, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego w najbliższym czasie otwarte zostaną dla jednostek samorządu terytorialnego, nabory wniosków na następujące działania:


Firma Contract Consulting Spółka z o.o. oferuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na następujące działania :

5.2 Gospodarka odpadami - typ projektów „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
Termin naboru: od 31.03.2016 r. do 09.05.2016 r.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące przedsięwzięć skierowanych na rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, rozbudowy lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Maksymalny poziom dofinansowania - 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Parkingi ,,Parkuj i Jedź”
Termin naboru: od 31.03.2016 r. do 30.06.2016 r.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST. W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy „Parkuj i Jedź”. Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź".

Maksymalny poziom dofinansowania - 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa
Termin naboru: od 29.02.2016 do 29.07.2016

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania. Planowane inwestycje ścieżek rowerowych mogą uzyskać dofinansowane pod warunkiem, że pełnią funkcję korytarzy transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Maksymalny poziom dofinansowania - 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 

5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”
Termin naboru: od 31.03.2016 r. do 02.06.2016 r.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące: Maksymalny poziom dofinansowania - 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 

9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Termin naboru: od 30.03.2016 r. do 12.04.2016 r.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące:
1. Rozwoju dziennych form wsparcia, środowiskowych usług społecznych realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami, w tym:
a) zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;
b) rozwoju usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
c) działania wspierające opiekunów faktycznych, w szczególności:
d) przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;
e) działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia);
f) działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%.
Minimalna wartość projektu to 100.000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu to 2 000 000,00 PLN.
 

5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych
Termin naboru: od 29.02.2016 r. do 30.05.2016 r.

W ramach działania wspierane będą inwestycje związane z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
W konkursie można składać wnioski o dofinansowanie na zakup: Maksymalny poziom dofinansowania - 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 

4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Termin naboru: od 31.12.2015 r. do 16.05.2016 r.

W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in: Maksymalny poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011