flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Media o nas » Szerszy krąg beneficjentów

Contract Consulting w mediach

Optymalizacja przygotowania projektu

Autor: Elżbieta Musialik
więcej »

Szerszy krąg beneficjentów

Autor: Łukasz Juśkiewicz
więcej »

Dotacyjne schody

Autor: Łukasz Juśkiewicz
więcej »

Projekty na start

Autor: Łukasz Juśkiewicz
więcej »

Szerszy krąg beneficjentów

Autor: Łukasz Juśkiewicz


Z zadowoleniem należy zauważyć, iż coraz większe grono potencjalnych aplikantów do programów pomocowych wykazuje zainteresowanie dofinansowaniem swoich działań prorozwojowych. Część z nich z sukcesem skorzystała już z możliwości, jakie oferowały programy przedakcesyjne. Ale czy jest to jedyna grupa beneficjentów?

Oczywiście, że nie, bowiem gospodarka to ciąg powiązań przyczynowo-skutkowych. Każdy projekt objęty dofinansowaniem unijnym implikuje potrzebę wyłonienia jego zewnętrznego wykonawcy. I właśnie środowisko owych wykonawców jest grupą, która obok wnioskodawców w największym stopniu skorzysta na funduszach pomocowych. Uwarunkowania realizacyjne większości programów praktycznie wykluczają możliwość wykonawstwa projektów we własnym zakresie. Pojawiają się zatem nowe możliwości zintensyfikowania aktywności na rynku zamówień B2B. Czy potencjalni wykonawcy projektów powinni więc w zadowoleniu oczekiwać na pierwsze zlecenia? Otóż nie. Tak potężny dopływ kapitału inwestycyjnego, w perspektywie co najmniej kilkunastu lat, kreować będzie nie tylko nowe szanse rynkowe, lecz przede wszystkim zmodyfikuje obecny porządek funkcjonowania rynku. Nowa sytuacja rodzić będzie negatywne konsekwencje dla podmiotów, które nie podejmą działań przystosowujących ich do zmian otoczenia. Przedsmak przemian, jakie nas czekają mamy możliwość obserwować w trakcie realizacji funduszy przedakcesyjnych. Pomimo, iż ich potencjał, w szczególności w obszarze projektów inwestycyjnych, zdecydowanie ustępuje możliwościom funduszy strukturalnych, niektóre obszary rynku już ulegają znaczącym przekształceniom - dla przykładu - szerokie możliwości dofinansowania projektów z zakresu firmowych SZJ, praktycznie wyeliminowały z rynku MSP wykonawców nieakredytowanych, których usługi nie mogą być dotowane. Spróbujmy zatem zidentyfikować grupę podmiotów najbardziej wrażliwych na szanse i zagrożenia dotacyjne oraz określmy dla nich najbardziej efektywne sposoby wykorzystania pojawiających się możliwości.

Kto ma największe szanse

Przegląd dotychczas realizowanych projektów przedakcesyjnych, uzupełniony analizą funduszy strukturalnych, identyfikują nam dość precyzyjnie grono potencjalnych beneficjentów funduszy po stronie wykonawców: Jak zabiegać o zlecenia

Kilkunastoletnia perspektywa obecności funduszy strukturalnych na rynku zamówień może implikować skalę zmian porównywalną do wprowadzenia np. instytucji leasingu. Tak jak na potrzeby leasingu część dostawców modyfikowała swoją dotychczasową aktywność marketingową, tak również wraz z rozwojem programów pomocowych, najbardziej zainteresowani zmuszeni będą do zmiany obecnych sposobów pozyskiwania klientów. Zastanówmy się zatem nad najbardziej efektywnymi działaniami, jakie może podjąć potencjalny wykonawca dotowanych projektów: Można przypuszczać, iż fundusze strukturalne nie tylko zdynamizują rynek zamówień, lecz również istotnie go ustabilizują oraz wyznaczą kierunki jego dalszego rozwoju. Należy pamiętać, iż refundacyjny charakter dotacji będzie dodatkowo potęgował korzyści - zwrot poniesionych kosztów po zakończeniu działań inwestycyjnych, pomniejszony o spłatę kredytów, stanowił będzie wymarzony kapitał inwestycyjny na kolejne działania prorozwojowe.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011