flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Media o nas » Dotacyjne schody

Contract Consulting w mediach

Optymalizacja przygotowania projektu

Autor: Elżbieta Musialik
więcej »

Szerszy krąg beneficjentów

Autor: Łukasz Juśkiewicz
więcej »

Dotacyjne schody

Autor: Łukasz Juśkiewicz
więcej »

Projekty na start

Autor: Łukasz Juśkiewicz
więcej »

Dotacyjne schody

Autor: Łukasz Juśkiewicz


Już pobieżna analiza opublikowanej przez PARP listy najczęściej popełnianych błędów w SPO WKP Działanie 2.3, rodzi pytanie: czy blisko 90% przedsiębiorców, których wnioski odrzucono, w tak niedbały sposób przygotowało dokumentację aplikacyjną, czy też wystąpiły jakieś inne obiektywne czynniki, które uniemożliwiły im poprawne przygotowanie wniosków?

Jako najczęstsze nieprawidłowości wymieniane są błędy formalne i techniczno-ekonomiczne, a w mniejszym stopniu błędy merytoryczne. Geneza wymienianych uchybień wskazuje na przynajmniej częściową odpowiedzialność za nie instytucji rządowych, których zadaniem jest przygotowanie i realizacja Programu.

Problemy pojawiły się już przy otwarciu I rundy aplikacyjnej. Kilka miesięcy wcześniej opublikowano formularze wniosku i biznes planu, wytyczne oraz listę załączników, następnie pojawił się długo oczekiwany generator. Mimo pewnych niespójności dokumentacji oraz nieprawidłowości w działaniu generatora, duża część przedsiębiorców przystąpiła do starannego przygotowywania aplikacji. W dniu ogłoszenia naboru wniosków okazało się, iż duża część ich pracy poszła na marne, bowiem zdecydowanie zmodyfikowano formularz biznes planu, zmieniono wytyczne a generator zastąpiono zwykłym edytorem tekstu. To jednak był zaledwie początek problemów sektora MSP z urzędniczą ignorancją.

Wkrótce po tym okazało się, że opublikowana dokumentacja programowa jest niekompletna (brakowało np. formularza harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz co gorsza, nie jest ostateczna i ulega nieustannym zmianom. Dla wnioskodawców rozpoczął się zatem swoisty wyścig z czasem. Należało zdążyć ze złożeniem wniosku przed zmianą wytycznych, bowiem jeszcze w I rundzie aplikacyjnej dla złożonych już wniosków wiążące były wytyczne z dnia ich złożenia. Niestety masowo zdarzały się przypadki, że pieczołowicie przygotowane, kompletne i ostemplowane przez bank wnioski, tuż przed złożeniem, w wyniku kolejnej zmiany wytycznych, stawały się nieaktualne. W takiej sytuacji należało ponownie przebrnąć przez żmudny etap przygotowywania aplikacji, czyli zmodyfikować lub uzupełnić dokumentację, podpisać ją, złożyć do banku do weryfikacji i ostemplowania, potwierdzić za zgodność z oryginałem i ponownie złożyć w RIF. Jak się później okazało aplikanci I rundy składania wniosków i tak byli uprzywilejowani w relacji do wnioskodawców z rundy drugiej, bowiem PARP ostatecznie postanowiła zbagatelizować odwieczną zasadę "lex retro non agit" i do złożonych już wniosków zażądano załączników, które wprowadzono już po ich złożeniu!

Większość wprowadzanych zmian i dodatkowych załączników jest zupełnie nieistotna dla poprawnej oceny projektów, część z nich wręcz dubluje informacje podawane w innych miejscach. Powstały chaos informacyjny jest natomiast główną przyczyną nieprawidłowości w składanych wnioskach. Poniżej przedstawiono negatywne następstwa trzech wybranych działań podmiotów odpowiedzialnych za realizację Programu w trakcie otwartych już rund aplikacyjnych: Opisywane nieprawidłowości w realizacji Programu niestety trwają nadal i ulegają nasileniu. Prowadzi to do zupełnie kuriozalnych sytuacji, kiedy to płyty CD z dokumentacją programową kolportowane obecnie przez RIF opatrzone są klauzulą "nieaktualne". Prawdopodobnie do PARP-u dociera zaledwie cząstka informacji zwrotnej od przedsiębiorców, bowiem ich bezpośrednią obsługą zajmują się RIF-y, a te z kolei nie mają większego wpływu na działalność instytucji zwierzchniej. Może przy linii budżetowej 2007-2013 warto byłoby zastanowić się nad powrotem do wypróbowanej już przy programach przedakcesyjnych decentralizacji? Obecnie należałoby przede wszystkim uporządkować funkcjonowanie PARP, bowiem przy realizacji i ostatecznym rozliczeniu inwestycji, może się okazać, że z przyjętych 11% projektów pozostanie niewielki odsetek, a na rozpisanie kolejnych terminów będzie już za późno.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011