flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Budowa parkingów strategicznych

Studia wykonalności

Budowa parkingów strategicznych
"Parkuj i jedź - etap II" w Warszawie

Budowa dziewięciu parkingów


Opracowanie zostało wykonane w ramach umowy, pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego działającym w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa a firmą Contract Consulting Kumela i Wspólnicy Spółka Jawna zawartej w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Celem opracowania było dostarczenie danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która dokonuje oceny inwestycji. Opracowanie zawiera uwarunkowania prawne, techniczne, finansowe, ekonomiczne i związane ze środowiskiem naturalnym projektu inwestycyjnego.

Celem sporządzenia opracowania, przy braku obowiązujących dokumentów programowych i wytycznych dla okresu finansowania na lata 2007 - 2013, na potrzeby przeprowadzenia analiz zaimplementowane zostały założenia dla działania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy budowy dziewięciu parkingów strategicznych typu "Parkuj i Jedź" ("Park & Ride") w Warszawie. Projekt dotyczy, więc sektora transportowego w szczególności transportu publicznego i jego połączenia z transportem indywidualnym. Obejmuje on wykonanie parkingów dla środków transportu indywidualnego (samochodów osobowych i rowerów) w pobliżu przystanków i stacji przesiadkowych różnych środków komunikacji miejskiej, podmiejskiej (SKM) i regionalnej (PKP), dodatkowo jedna z lokalizacji planowana jest w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego Okęcie.

Wartość inwestycji - 64 mln PLN brutto.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011