Pozyskiwanie funduszy europejskich

Contract Consulting oferuje profesjonalną obsługę w zakresie funduszy europejskich dla: W świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej i kolejnej transzy środków wsparcia dla naszego kraju (lata 2007-2013) warto zaznaczyć, iż obsługujemy inwestycje współfinansowane z różnych funduszy europejskich – funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania Contract…

Biznes plany

Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów. Dokument ten służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki, czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania. Funkcje…

Wyceny spółek

Contract Consulting specjalizuje się w kompleksowej wycenie podmiotów gospodarczych, wycenie ich części lub wycenie majątku. W naszej ofercie zawiera się również wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz wycena nieruchomości. W gospodarce rynkowej, gdzie zmiany własnościowe są sprawą naturalną, prawidłowa wycena firmy jest podstawą określenia ceny transakcyjnej. Dlatego też w naszej firmie proces wyceny przedsiębiorstwa prowadzony jest…

Plany i strategie

Wśród opracowań które umożliwiają pozyskanie narzędzi i wiedzy umożliwiających wieloaspektowy rozwój firm, sporządzanych przez Contract Consulting na rzecz przedsiębiorców znajdują się: Przy opracowywaniu planów i strategii konsekwentnie przestrzegamy wysokiego standardu jakości sporządzanych opracowań i analiz, dzięki czemu przyczyniamy się do skutecznej realizacji bieżących zadań oraz planowanych inwestycji naszych Klientów czy też budowania wysokiej pozycji rynkowej…

Wyceny nieruchomości

Jednym z ważnych obszarów działania Firmy Contract Consulting jest obsługa konsultingowa rynku nieruchomości w zakresie doradztwa w procesach inwestycyjnych, przygotowywania ocen możliwości inwestowania na rynku nieruchomości oraz wycen nieruchomości. Realizowane przez naszą firmę prace w zakresie wyceny służą określonej funkcji i mają pomóc naszym Klientom w osiągnięciu sprecyzowanego celu, poprzez poznanie typu nieruchomości, parametrów ją…

Finansowanie bankowe

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie możliwości finansowania poprzez pozyskany kredyt bankowy, umożliwia realizację zaplanowanych przez firmę przedsięwzięć, które prowadzą do jej rozwoju, dywersyfikacji oferty czy wzmocnienia pozycji na rynku konkurencji. Doradztwo finansowe Contract Consulting umożliwia opracowanie niezbędnych dla banku dokumentów, w całym procesie pozyskania długu bankowego, a jednocześnie dzięki znajomości przez naszych ekspertów wymogów i standardów…

Emisje obligacji

Emisja obligacji przez przedsiębiorstwa, jest korzystnym źródłem pozyskania kapitału na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć. Wśród korzyści między innymi można wymienić uznanie przez organy podatkowe, możliwości wliczenia w całości wydatków na emisje obligacji jako koszt uzyskania przychodów. Do nabywców obligacji należą takie podmioty rynku finansowego jak: otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki oraz…

Restrukturyzacje

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa służy w zasadniczej mierze poprawie wykorzystania istniejących zasobów przedsiębiorstwa i ma na celu albo poprawę jego obecnej kondycji, wówczas mamy do czynienia z restrukturyzacją naprawczą, albo z restrukturyzacją rozwojową, mającą na celu optymalne zwiększenie rozwoju przedsiębiorstwa będącego w dobrej kondycji, ale nie wykorzystującego maksymalnie swoich zasobów. Nasi eksperci, posiadając wieloletnie doświadczenie doradcze dokonają…

Sukcesje w przedsiębiorstwach

Przedmiotem działań w zakresie sukcesji w biznesie są zasadniczo dwa obszary, które odzwierciedlają zasadniczy cel, określony jako zabezpieczenie interesów spadkobierców przedsiębiorstwa w wyniku zdarzeń losowych, lub jako plan zawierający procedury przejęcia przedsiębiorstwa przez jego następców prawnych. Istotnym narzędziem w procesach zaplanowanego przejścia przedsiębiorstwa na rzecz następców prawnych jest opracowanie Planu sukcesji wraz z niezbędnymi dokumentami…

Doradztwo finansowe

Zasadniczym celem działań spółki w zakresie fuzji, przekształceń i przejęć innych podmiotów, jest wzrost wartości spółki poprzez stworzenie optymalnych warunków do jego rozwoju. Wśród obecnych na rynku gospodarczym przekształceń w obrębie spółek znajdują się takie zjawiska gospodarcze jak: Firma Contract Consulting w ramach przedmiotowego doradztwa finansowego, świadczy następujące usługi w tym zakresie: Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa…

Ekspertyzy i raporty

Firma Contract Consulting świadczy usługi w zakresie opracowań, ekspertyz, orzeczeń i opinii w obszarze budownictwa. Wykonujemy raporty i oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzamy podziały geodezyjne i fizyczne nieruchomości. Sporządzamy raporty i analizy finansowe. Zakres naszej działalności obejmuje również wyceny i opinie techniczne ruchomości, w tym środków trwałych sklasyfikowanych w grupach od 3-8 PKŚT (maszyn, urządzeń specjalistycznych,…