Bieżąca działalność samorządów terytorialnych w zakresie realizowanych przez gminę zadań, wymaga podejmowania wielu strategicznych decyzji, które umożliwiają nie tylko sprawną ich działalność, ale przede wszystkim wpływają na poziom życia i rozwój społeczny w gminie, tworząc optymalne warunki egzystencji dla jej mieszkańców.

Firma Contract Consulting zapewnia kompleksowe i różnorodne usługi doradcze dla gmin, pomocne przy realizacji zadań własnych gminy, które umożliwiają podjęcie strategicznych decyzji w zakresie procesów zarządzania gminą, tworzenia optymalnych warunków dla jej rozwoju poprzez opracowanie dokumentów analityczno – informacyjnych takich jak:

1. ANALIZY POPYTU – dokumenty stanowiące badania w zakresie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych odnoszących się do zapotrzebowania na ofertę dla przedmiotowego projektu, na podstawie analizy materiałów egzemplifikacyjnych, danych GUS, dostępnych analiz i raportów oraz badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu. Opracowane Analizy popytu zawierają między innymi takie zagadnienia jak: zdefiniowanie obszaru objętego analizą, wielkość i struktura obecnego popytu i podaży, charakterystykę projektu oraz społeczno-gospodarcze cele projektu, określenie przyszłego popytu, wpływ projektu na rozwój oferty.

2. ANALIZY RETROSPEKTYWNE Z DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI – dokumenty zawierające szczegółowy opis placówki będącej przedmiotem analizy w kontekście historycznym, kontekście bieżącym oraz w odniesieniu do perspektyw rozwojowych w najbliższym horyzoncie czasowym. Analizy dokonują oceny sytuacji finansowej, ekonomicznej, organizacyjnej, zasobów kadrowych i sprzętowych placówki, na przestrzeni ostatnich lat objętych badaniem oraz wskazują obecny jej status oraz perspektywy rozwojowe w oparciu o sytuacje społeczno-gospodarczą, zapotrzebowanie i możliwości rozwoju.

3. RAPORTY MONITORINGOWE Z REALIZACJI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH GMINY – dokumenty określające stopień realizacji celów strategicznych i operacyjnych, przyjętych założeń w analizowanym dokumencie strategicznym w kontekście zmieniających się procesów, które określa aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza. Wpływ bieżących uwarunkowań stanowi istotny element powodzenia przy realizacji przyjętych celów, a bieżąca analiza sytuacji społeczno-gospodarczej pozwala na ocenę możliwości ich realizacji i ewentualne zastosowanie korekt, tak aby możliwe było uzyskanie najbardziej zadowalających efektów podjętych działań. Raport Monitoringowy jest doskonałym narzędziem pozwalającym ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy, także w odniesieniu do porównywalnych danych przyjętych dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz umożliwiającym wskazanie stopnia realizacji przyjętych wskaźników w podlegających ocenie dokumentach strategicznych.

4. PROGRAMY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE (PFU) – dokumenty o charakterze technicznym, w ramach którego ustalane są planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych, niezbędnych do określenia ceny ofert w zakresie prac projektowych i prac budowlanych. Dokument PFU zawiera ogólny oraz szczegółowy opis przedmiotu inwestycji, opis wymagań zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, uwarunkowania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys przedsięwzięcia.

5. EKSPERTYZY PRAWNO-FINANSOWE WRAZ Z ANALIZĄ RYZYKA DLA PROJEKTÓW W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO – dokumenty umożliwiające analizę szeregu zagadnień związanych z realizacją przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w aspekcie prawnym oraz finansowo-ekonomicznym. Zadaniem analizy prawnej jest ocena zgodności z prawem proponowanej formuły PPP dla przedsięwzięcia oraz przedstawienie rekomendacji w przypadku stwierdzonego braku jej zgodności. Analiza ekonomiczno-finansowa uzupełnia ocenę opłacalności dla partnera publicznego i partnera prywatnego, wskazując jednocześnie występujące ryzyka w przyjętych założeniach. Analiza ekonomiczno – finansowa przeprowadzana jest z punktu widzenia partnera-przedsiębiorcy, który szacując wszystkie parametry swojej decyzji biznesowej w zakresie przystąpienia do partnerstwa, analizuje: koszty, przychody, sposób finansowania, ryzyka projektu, warunki transakcji. Celem analiz finansowo-ekonomicznych jest weryfikacja koncepcji projektu jego opłacalności, poziomu gotowości do realizacji, zakresu, możliwego harmonogramu oraz działań, które należy podjąć, aby zwiększyć prawdopodobieństwo jego realizacji. W praktyce oznacza to weryfikację możliwości realizacji projektu lub modyfikację podejścia do projektu, zmianę jego zakresu i terminów realizacji, tak aby możliwe było uzyskanie zakładanych efektów przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu ryzyk projektowych.

6. PROGRAMY DZIAŁAŃ INFORMACYJNO EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PROWADZONEJ POLITYKI PROEKOLOGICZNEJ GMINY – dokumenty umożliwiające przeprowadzenie systemowych i skoordynowanych działań służących ochronie środowiska i edukacji ekologicznej. Wielowymiarowy charakter dokumentu umożliwia zebranie metod, pomysłów, narzędzi i zakresu prowadzonych działań, pomocnych do przeprowadzenia edukacji pro-środowiskowej, kierując ją do różnych grup odbiorców. Program w swej istocie, poza rolą dydaktyczną i edukacją społeczności lokalnej, ma za zadanie zmienić nawyki i postawy społeczne w zakresie dbałości o środowisko naturalne, a także pozyskać, partnerów działań społecznych umożliwiających prowadzenie polityki w zakresie działań umożliwiających najbardziej racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi.

7. KONCEPCJE SYSTEMU KONTROLI I MONITORINGU JAKOŚCI PRZYDOMOWYCH PALENISK – dokumenty stanowiące narzędzie wspomagające osiągniecie celów zdefiniowanych przez prowadzoną na obszarze gminy politykę pro ekologiczną. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji działań prewencyjnych, a także skutecznych instrumentów kontroli i mechanizmów wsparcia dla mieszkańców, umożliwiają wypełnienie założonych celów polityki prośrodowiskowej wpływając jednocześnie na podniesienie jakości parametrów środowiskowych, ale także umożliwiają poprawę wizerunku Gminy, wykazującej troskę o zdrowie mieszkańców, czyste środowisko i dynamiczny rozwój w wielu aspektach życia społeczno-gospodarczego.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań