Contract Consulting specjalizuje się w kompleksowej wycenie podmiotów gospodarczych, wycenie ich części lub wycenie majątku. W naszej ofercie zawiera się również wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz wycena nieruchomości. W gospodarce rynkowej, gdzie zmiany własnościowe są sprawą naturalną, prawidłowa wycena firmy jest podstawą określenia ceny transakcyjnej. Dlatego też w naszej firmie proces wyceny przedsiębiorstwa prowadzony jest przez pryzmat celu wyceny, jak również charakteru stron zainteresowanych jej wynikami.

Sporządzane przez naszą firmę Wyceny znajdują zastosowanie między innymi przy:

 • transakcjach kupna-sprzedaży oraz innych podobnych prowadzących do zmiany właściciela (właścicieli) przedsiębiorstwa (takeovers, management buyouts)
 • restrukturyzacji przedsiębiorstwa (kapitałowej, organizacyjnej) – fuzje, podziały, podwyższenie kapitału itd.
 • transakcjach finansowych, przede wszystkim związanych z różnymi formami finansowania przedsiębiorstwa kapitałami obcymi (w tym głównie jako zabezpieczenie zaciąganych kredytów)
 • ustaleniu wartości dla celów podatkowych – głównie dla podatku majątkowego
 • ustaleniu wartości związanych z wymiarem odszkodowań – ustalenie wymiaru odszkodowań przy wywłaszczeniach i odszkodowaniach z tytułu ubezpieczeń
 • rozważaniu wprowadzenia spółki na GPW
 • określeniu wartości posiadanych pakietów przez udziałowców
 • ocenie zarządzania przedsiębiorstwem

Czynniki wpływające na wycenę

Na wartość przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników, z których większość jest bardzo trudna do zmierzenia bez odpowiedniego kapitału doświadczenia i umiejętności analitycznych. Czynnikami wpływającymi na wartość przedsiębiorstwa mogą być składniki niematerialne, udział w rynku, prognoza wyników, procentowa stopa dyskontowa, aktualny poziom cen instrumentów finansowych. Dlatego istotne jest, aby w trakcie wykonywanej wyceny odpowiednio dobrać jej metody, które pozwolą jak najlepiej określić rzeczywistą wartość wycenianego podmiotu.

Do metod, które ze względu na swoją wiarygodność zdobyły uznanie wśród specjalistów i są powszechnie stosowane przy wycenie przedsiębiorstw należą:

 • metody majątkowe (w tym: metoda wartości skorygowanej aktywów netto, metoda odtworzeniowa, metoda likwidacyjna)
 • metody dochodowe (w tym: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
 • metoda porównań wskaźników rynkowych
 • metoda mieszana

Pragniemy nadmienić, że w trakcie działalności naszej firmy mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wielu projektach dotyczących wyceny podmiotów gospodarczych różnej skali, od małych lokalnych firm do spółek o ogólnopolskim zasięgu działalności. Nasi eksperci, na życzenie Klienta, mogą uczestniczyć w charakterze konsultantów w negocjacjach i innych działaniach przy obsłudze projektu, związanych z przygotowaną wyceną.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań