Zasadniczym celem działań spółki w zakresie fuzji, przekształceń i przejęć innych podmiotów, jest wzrost wartości spółki poprzez stworzenie optymalnych warunków do jego rozwoju. Wśród obecnych na rynku gospodarczym przekształceń w obrębie spółek znajdują się takie zjawiska gospodarcze jak:

 • Fuzja, innymi słowy połączenie dwóch spółek i stworzenie nowego podmiotu gospodarczego posiadającego kapitał połączonych spółek, w zamian za udziały lub akcje utworzonego spółki
 • Przejęcie spółki poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w zamian za udziały lub akcje, wydane wspólnikom spółki przejmowanej
 • Nabycie spółki lub jej zorganizowanej części, w wyniku którego aktywa i pasywa nabywanej spółki staną się aktywami i pasywami podmiotu nabywającego
 • Zakup udziałów lub akcji spółki

Firma Contract Consulting w ramach przedmiotowego doradztwa finansowego, świadczy następujące usługi w tym zakresie:

 • Przeprowadzenie wyceny spółki będącej przedmiotem działania gospodarczego (fuzji, przejęcia, nabycia)
 • Opracowanie Planu Finansowego, ofert, memorandów, teaserów
 • Opracowanie analizy optymalnej struktury transakcji, koncepcji realizacji finansowania, określenie celów inwestycyjnych oraz wskazanie ewentualnych inwestorów
 • Przeprowadzenie badania Due Diligence
 • Obsługa doradcza podczas procesu fuzji lub przejęcia w zakresie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, ekonomiczno-finansowych, negocjowania warunków transakcji
 • Opracowanie biznes planu dla podmiotu powstałego z połączenia
 • Opracowanie analizy fuzji w kontekście zagadnień prawnych i finansowych
 • Opracowanie optymalnego planu strategicznego działalności dla podmiotów połączonych wraz z określeniem organizacyjnych założeń dla powstałej z połączenia spółki

Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa oraz stworzenie najbardziej dogodnych warunków dla jego rozwoju stanowi podstawę usług doradczych określanych jako Corporate Finance.

Wsparcie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie umożliwiających optymalizację jego działania zapewniają narzędzia doradcze, które dzięki znajomości zasad i reguł stosowanych na rynku gospodarczym wykorzystuje w realizacji swoich usług doradczych firma Contract Consulting, zapewniając obsługiwanym podmiotom stabilne funkcjonowanie i stały rozwój.

Wśród proponowanych przez Contract Consulting usług stanowiących narzędzia doradcze w powyższym zakresie znajdują się:

 • Wyceny Wartości przedsiębiorstwa
 • Analizy opłacalności przedsięwzięć
 • Biznesplany
 • Analizy finansowo-ekonomiczne
 • Strategie rozwoju firm
 • Analizy sektorowe
 • Strategie wejścia na określony rynek

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań