Emisja obligacji przez przedsiębiorstwa, jest korzystnym źródłem pozyskania kapitału na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć. Wśród korzyści między innymi można wymienić uznanie przez organy podatkowe, możliwości wliczenia w całości wydatków na emisje obligacji jako koszt uzyskania przychodów. Do nabywców obligacji należą takie podmioty rynku finansowego jak: otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki oraz inwestorzy indywidualni.

Obligacja to innymi słowy papier wartościowy określający emitenta, który jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji, który jest obligatariuszem. Emitent obligacji zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty w zamian za spełnienie określonego świadczenia. Podstawą do przeprowadzenia emisji obligacji jest Uchwała właściwego organu emitenta. Emisja obligacji może zostać przeprowadzona w różnych formach, a mianowicie w drodze oferty publicznej, w odniesieniu do nieoznaczonego adresata lub w formie oferty prywatnej.

Contract Consulting w sposób kompleksowy udziela pomocy przedsiębiorstwom w całym procesie emisji obligacji. Zakres świadczonych usług w tym kontekście obejmuje:

  • Analizę i sformułowanie celów emisji wraz z przygotowaniem projektów uchwał w zakresie emisji obligacji
  • Doradztwo przy wyborze agenta emisji
  • Wsparcie w negocjacjach z agentem emisji w zakresie oprocentowania, zabezpieczeń czy okresu spłaty
  • Konstrukcję obligacji w tym formę obligacji, kowenanty
  • Opracowanie niezbędnych dokumentów, zgodnych z wymogami Ustawy o obligacjach w tym warunków emisji obligacji, propozycji nabycia obligacji, formularza przyjęcia propozycji nabycia obligacji, tabeli odsetkowych wraz z dokumentem informacyjnym dla obligatariusza
  • Opracowanie sprawozdań finansowych, wycen przedmiotu zabezpieczenia emitowanych obligacji
  • Opracowanie wieloletnich prognoz działalności emitenta w celu potwierdzenia możliwości spłaty i obsługi obligacji w wyznaczonych terminach
  • Nawiązanie kontaktów z podmiotami, które wspomagają proces emisji obligacji takimi jak dom maklerski prowadzący ewidencję obligacji czy kancelaria prawna administrująca hipoteką

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań