Contract Consulting świadczy usługi w zakresie sporządzania najważniejszych dokumentów rozwojowych i strategicznych na potrzeby samorządów terytorialnych. Pomagamy naszym Klientom określić cele strategiczne oraz sposoby ich realizacji, pozwalające na spójne realizowanie bieżących zadań oraz wpływające na ich długofalowy rozwój.

Wykonujemy następujące opracowania dla jednostek samorządu terytorialnego:

  • Strategie Rozwoju – dokumenty, które wskazują główne cele i kierunki działań danej jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, przy zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Strategia zawiera szczegółową analizę bieżącej sytuacji jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiatu), jej mocnych i słabych stron, oraz nakreśla wizję rozwoju. Istotą Strategii jest wyznaczeniem szczegółowego planu działania, zawierającego mierzalne cele i zadania zaprezentowane w układzie hierarchicznym, w którym niższy poziom hierarchiczny oznacza wyższy stopień szczegółowości.
  • Raporty o stanie samorządu – dokumenty obejmujące wszystkie sfery funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego za rok poprzedzający opracowanie Raportu, między innymi w obszarach: oświaty, polityki społecznej, rynku pracy, kultury, usług komunalnych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, działalności administracyjnej jst, partycypacji społecznej, zagospodarowania przestrzennego.
  • Programy Rewitalizacji – dokumenty, które w sposób szczegółowy wyodrębniają te obszary miasta/gminy, które znajdują się w sytuacji kryzysu społeczno-gospodarczego i jednocześnie określa sposób wyprowadzenia tych obszarów ze stanu kryzysu. Rewitalizacja to kompleksowy i zintegrowany proces, który ma na celu poprawę sytuacji poszczególnych obszarów w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Konieczność przeprowadzania działań rewitalizacyjnych wynika z wysokiej koncentracji negatywnych zjawisk oraz narastającej skali problemów na obszarach wymagających interwencji i wsparcia.
  • Wieloletnie Plany Inwestycyjne (WPI) – dokumenty zawierające listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji, wraz z harmonogramem rzeczowym i schematem finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. Hierarchia zadań inwestycyjnych określonych w WPI wynika z zastosowania kryteriów zawartych w strategii jednostki realizującej WPI. Plan ten jest podstawą przygotowania inwestycyjnej części budżetu w danym roku. Zapewnia on, że środki na projekty służące realizacji inwestycji strategicznych będą zagwarantowane w perspektywie wieloletniej.
  • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumenty zawierające harmonogram działań, których rezultatem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na obszarze miasta/gminy. PGN wykorzystuje wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 do określenia obszarów problemowych i ich rozwiązania dzięki zaproponowanym inwestycjom niezbędnym do osiągnięcia założonego przez władze lokalne celu. W celu osiągnięcia powyższych rezultatów w dokumencie zaproponowane są konkretne działania i inwestycje wraz ze źródłami finansowania i wskaźnikami monitoringu.
  • Programy Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) – dokumenty wykonawcze do Programów Ochrony Środowiska, na podstawie których obliczany jest wymagany dla poszczególnej Gminy efekt ekologiczny zmniejszający powstawanie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na jej obszarze. Uzyskanie efektów ekologicznych działań w zakresie zmniejszenia występowania w powietrzu atmosferycznym szkodliwych substancji w postaci pyłów zawieszonych, wymaga podjęcia działań systemowych, które w sposób konsekwentny realizować będą politykę ograniczenia niskiej emisji. Działania te w ramach PONE wspiera opracowany w jego zakresie program dotacji do wymiany pieców węglowych które nie spełniają oczekiwanych obecnie i narzuconych wymogami prawa, norm proekologicznych, który przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy czy przedsiębiorców prowadzących na jej obszarze swoją działalność.
  • Programy Ochrony Środowiska – dokumenty, których celem jest zaplanowanie działań zapewniających poprawę istniejącego stanu i ochronę środowiska naturalnego w harmonii ze zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym miasta/gminy. W dokumencie określa się konkretne działania mające na celu rozpoznanie problemów związanych z ochroną środowiska, ustalenie priorytetów w zakresie planowanych inwestycji oraz określenie rozwiązań technicznych i prawnych.
  • Strategie Elektromobilności – dokumenty, których celem jest zaplanowanie działań zapewniających poprawę istniejącego stanu i ochronę środowiska naturalnego w harmonii ze zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym miasta/gminy. W dokumencie określa się konkretne działania mające na celu rozpoznanie problemów związanych z ochroną środowiska, ustalenie priorytetów w zakresie planowanych inwestycji oraz określenie rozwiązań technicznych i prawnych.

Każdy dokument strategiczny opracowywany jest metodą ekspercko-partycypacyjną przy udziale reprezentantów środowisk lokalnych oraz przy wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł dostępnych informacji. Istotnym elementem pracy nad dokumentami są konsultacje społeczne, które mają na celu zebranie opinii i sugestii interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów) oraz włączenie ich w proces przeprowadzania zmian umożliwiających dynamiczny rozwój miasta/gminy.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań