Rozwój gmin i ich funkcjonowanie zależne jest w dużej mierze od sprawnego działania samorządu terytorialnego, który wykonuje niezbędne zadania publiczne pod warunkiem dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi i dzięki ich racjonalnemu wykorzystaniu.

Usługi doradcze Contract Consulting w zakresie optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów finansowych i/lub zapewnienia możliwości pozyskania zasobów dostępnych, poprzez różnorodne instrumenty finansowe, wpływają na zapewnienie gminom korzystnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego na zarządzanych przez lokalne władze obszarach.

W ramach usług oferujemy między innymi:

1. Profesjonalną analizę możliwości pozyskania finansowania oraz doradztwo związane z procesem zarządzania finansami w kontekście przygotowania Miasta/Gminy do realizacji zadań inwestycyjnych i zapewnienia wkładu własnego do inwestycji.

2. Przygotowanie i prowadzenie procesu emisji obligacji pozwalających nie tylko na obniżenie kosztów finansowych, sfinansowanie niezbędnych inwestycji, ale także skorzystanie z możliwości wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prowadzenie procesu emisji obligacji zawierać będzie następujące zagadnienia:

 1. Analizę możliwości emisji obligacji na potrzeby finansowania deficytu, rozchodów lub finansowania dla projektów UE o charakterze wyprzedzającym
 2. Rekomendacje w zakresie restrukturyzacji i rolowania długu (np. w celu obniżenia kosztów obsługi)
 3. Propozycja strukturyzacji emisji obligacji
 4. Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zawierającej ww. strukturę emisji
 5. Analizę ryzyk związanych ze spełnianiem wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po emisji obligacji
 6. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
 7. Pozyskanie inwestorów na emisję obligacji

3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja WPF-ów wraz z doradztwem w pozyskaniu finansowania bankowego zawierająca:

 1. Przygotowanie WPF-u do projektu budżetu
 2. Aktualizację WPF-ów ze względu na zmiany budżetów lub w przypadku zmian w harmonogramach spłat istniejących zobowiązań
 3. Konstrukcję nowego finansowania, zgodnie z wymogami art. 243 i optymalnymi warunkami pozyskania finansowania, a także przygotowanie dokumentacji do efektywnego pozyskania finansowania

4. Zarządzanie finansowaniem zewnętrznym:

 1. Przygotowanie strategii zarządzania długiem (polityki długu)
 2. Monitorowanie bieżącej sytuacji jst w zakresie zadłużenia i wskaźników (kwartalne analizy)
 3. Rekomendacje w zakresie restrukturyzacji i rolowania długu (np. w celu obniżenia kosztów obsługi)
 4. Wsparcie w relacjach inwestorskich (obowiązki informacyjne wynikające
  z notowania na Catalyst, utrzymywanie bieżących relacji z potencjalnymi inwestorami)

5. Finansowanie spółek komunalnych i szpitali:

 1. Audyt sytuacji finansowej jednostki
 2. Sporządzenie analizy rachunku wyników i bilansu,
 3. Przygotowanie analizy sposobu finansowania zewnętrznego oraz kapitału obrotowego
 4. Zaproponowanie rozwiązań dotyczących kierunków zmian w gospodarce finansowej i sposobie finansowania kapitałem zewnętrznym
 5. Przygotowanie planu restrukturyzacji finansowej i rekomendacji oraz ich realizacja
 6. Weryfikacja projekcji finansowych przygotowanych przez jednostkę
 7. Sporządzenie analizy czynników wpływających na możliwość pozyskania finansowania na rynku bankowym lub kapitałowym (obligacje)
 8. Zaproponowanie rozwiązań finansowych i działań wobec zobowiązań finansowych

6. Pozyskanie nowego finansowania na inwestycje bez obciążania limitów zadłużenia organów założycielskich (jednostek samorządowych) – wypracowanie i realizacja koncepcji.

7. Przygotowanie programu odzyskiwania VAT-u dla jst.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań