flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Biuletyn » Archiwum artykułów

Biuletyn - archiwum artykułów

rozwiń »
zwiń »

Dotacje UE na informatyzację urzędów publicznych

05.11.2007
Poziom zaawansowania rozwoju internetowych usług publicznych w Polsce jest o prawie połowę niższy niż średni poziom rozwoju tych usług w Unii. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji większość gmin nie stworzyła specjalnego systemu przesyłania dokumentów elektronicznych do interesantów. W okresie 2007-2013 na informatyzację urzędów administracji publicznej, w tym urzędów gminnych, istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych dotacji w ramach programów operacyjnych.

Dotacje UE na informatyzację
urzędów publicznych
pobierz plik [rozmiar: 37 kB]

rozwiń »
zwiń »

Przedsiębiorca starający się o dotacje UE musi zapewnić finansowanie projektu

05.11.2007
Przedsiębiorcy, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie z UE w obecnym okresie programowania (2007-2013) muszą posiadać środki finansowe na realizację inwestycji, które według zasad UE będą refinansowane. Należy również zapewnić wkład własny w przedsięwzięcie, który jest obligatoryjny. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się banki, które obecnie oferują szeroką gamę kredytów inwestycyjnych, również pod dotacje UE.

Przedsiębiorca starający się o dotacje UE
musi zapewnić finansowanie projektu
pobierz plik [rozmiar: 39 kB]

rozwiń »
zwiń »

Rola banku w procesie aplikacyjnym przedsiębiorstw

08.10.2007
Przedsiębiorcy niecierpliwie czekają na nowe dotacje z funduszy unijnych. Najprawdopodobniej ruszą one początkiem przyszłego roku. Warto pamiętać, że banki w całym procesie aplikacyjnym przedsiębiorstw odgrywają bardzo dużą rolę. Gwarantują one swoiste bezpieczeństwo w przypadku korzystania z dotacji UE, czy też planowania zamierzeń inwestycyjnych. Warto więc jak najszybciej zapoznać się z ich ofertą, tym bardziej, że konkurencja wymusiła w ostatnim czasie duże zmiany na rynku bankowym.

Rola banku w procesie
aplikacyjnym przedsiębiorstw
pobierz plik [rozmiar: 48 kB]

rozwiń »
zwiń »

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w latach 2007-2013
dodatkową szansą na realizację zadań publicznych

08.10.2007
Do podstawowych zadań każdej gminy należą działania związane z budową i utrzymaniem infrastruktury obiektów użyteczności publicznych, świadczeniem usług komunalnych. Główną przeszkodą w ich realizacji jest często niewystarczający poziom środków finansowych. Szansą, która do tej pory w niewystarczającym stopniu jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), pozwalające na sfinansowanie zadań publicznych przez prywatnych przedsiębiorców przy jednoczesnym obniżeniu wydatków ze strony jednostki samorządu.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w latach 2007-2013
dodatkową szansą na realizację zadań publicznych
pobierz plik [rozmiar: 136 kB]

rozwiń »
zwiń »

Inicjatywa JEREMIE - instrument finansowy atrakcyjny dla przedsiębiorców

06.09.2007
Do podstawowych zadań każdej gminy należą działania związane z budową i utrzymaniem infrastruktury obiektów użyteczności publicznych, świadczeniem usług komunalnych. Główną przeszkodą w ich realizacji jest często niewystarczający poziom środków finansowych. Szansą, która do tej pory w niewystarczającym stopniu jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), pozwalające na sfinansowanie zadań publicznych przez prywatnych przedsiębiorców przy jednoczesnym obniżeniu wydatków ze strony jednostki samorządu.

Inicjatywa JEREMIE - instrument finansowy
atrakcyjny dla przedsiębiorców
pobierz plik [rozmiar: 45 kB]

rozwiń »
zwiń »

Programy UE wspomagające współpracę terytorialną

06.09.2007
W bieżącym okresie programowania (2007-2013) współpraca terytorialna realizowana będzie w trzech wymiarach: transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym w ramach jednego odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej pn.: Europejska Współpraca Terytorialna (EWT). Na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych zostanie łącznie 7,75 mld euro. Udziałem Polski będzie 557,8 mln euro, a dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).

Programy UE wspomagające
współpracę terytorialną
pobierz plik [rozmiar: 152 kB]

rozwiń »
zwiń »

Dotacje dla przedsiębiorców - tryb wyboru projektów

07.08.2007
W obecnym okresie programowania przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskiwania dotacji głównie na projekty charakteryzujące się dużą innowacyjnością, na inwestycje, przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, a także na szkolenia. Środki przyznawane będą w różnych trybach. Najczęściej będzie to tryb konkursowy, a poza nim tryby ustalone dla projektów indywidualnych lub systemowych (pozakonkursowe).

Dotacje dla przedsiębiorców
tryb wyboru projektów
pobierz plik [rozmiar: 46 kB]

rozwiń »
zwiń »

Lokalny program rozwoju przedsiębiorczości - dlaczego warto go stworzyć

03.08.2007
W obecnym okresie programowania przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskiwania dotacji głównie na projekty charakteryzujące się dużą innowacyjnością, na inwestycje, przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, a także na szkolenia. Środki przyznawane będą w różnych trybach. Najczęściej będzie to tryb konkursowy, a poza nim tryby ustalone dla projektów indywidualnych lub systemowych (pozakonkursowe).

Lokalny program rozwoju przedsiębiorczości
dlaczego warto go stworzyć
pobierz plik [rozmiar: 186 kB]

rozwiń »
zwiń »

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców

06.07.2007
Kwalifikowalność wydatków to temat ważny a jednocześnie często problematyczny dla osób, które starają się o pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych. Jest on jednak bardzo istotny, gdyż odpowiednie ujęcie kosztów z pewnością jest jednym z głównych czynników decydujących o pozytywnej ocenie wniosku. Artykuł udziela wyjaśnień dotyczących kwalifikowalności w nowym okresie programowania UE ze szczególnym naciskiem położonym na tematykę obejmującą przedsiębiorców.

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców
pobierz plik [rozmiar: 81 kB]

rozwiń »
zwiń »

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - źródło dotacji gmin wiejskich

06.07.2007
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym unijnym programem pomocowym, wspierającym rozwój terenów wiejskich. Według ostatnich informacji będzie on dostępny w IV kwartale tego roku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
źródło dotacji gmin wiejskich
pobierz plik [rozmiar: 155 kB]

rozwiń »
zwiń »

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - czy to opłaca się samorządom

18.06.2007
Realizacja projektu w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pozwala na wszechstronne i w pełni profesjonalne podejście do wdrażanego projektu z uwagi na uzupełniające się obszary działalności partnerów. Główna ideą przemawiającą za wdrażaniem PPP przez samorządy jest fakt, w ramach swoich obowiązków mają one świadczyć określone usługi natomiast w tym celu nie muszą one budować obiektów. Mogą to zadanie zlecić prywatnemu przedsiębiorcy w rezultacie zostanie osiągnięty wysoki poziom świadczonych usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów z wydatków publicznych.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne -
czy to opłaca się samorządom
pobierz plik [rozmiar: 165 kB]

rozwiń »
zwiń »

Możliwość dofinansowania szkoleń dla pracowników firm z funduszy UE

18.06.2007
Polskie firmy w kwestii szkolenia pracowników wciąż pozostają w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Zbliżająca się kolejna transza funduszy unijnych oferuje firmom szkoleniowych i wszystkim zainteresowanym szkoleniami swojego personelu szansę na zwiększanie kwalifikacji pracowników i stawanie się coraz bardziej konkurencyjnymi na rynku europejskim.

Możliwość dofinansowania szkoleń
dla pracowników firm z funduszy UE
pobierz plik [rozmiar: 47 kB]

rozwiń »
zwiń »

Skąd środki na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami

08.05.2007
Samorządy terytorialne w ramach swoich obowiązków realizują przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Nie wszystkie gminy dysponują jednak środkami własnymi pozwalającymi na ich sfinansowanie. Samorządy mogą liczyć w ramach Funduszy Strukturalnych 2007 - 2013, czy krajowych źródeł finansowania na pozyskanie środków finansowych w celu wdrożenia projektów z zakresu ochrony środowiska.

Skąd środki na realizację przedsięwzięć
z zakresu gospodarki odpadami
pobierz plik [rozmiar: 296 kB]

rozwiń »
zwiń »

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wsparcie dla przedsiębiorców

08.05.2007
Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zorientowany głównie na zwiększenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, wzrost zatrudnienia, a także zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Wiele proponowanych przez niego działań skierowanych jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy za środki z EFS będą mogli zwiększać swoje kwalifikacje, korzystać ze szkoleń a także podjąć studia podyplomowe. Na jego realizację przewidziano prawie 11,5 mld euro.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki -
wsparcie dla przedsiębiorców
pobierz plik [rozmiar: 100 kB]

rozwiń »
zwiń »

Na co mogą liczyć samorządy terytorialne w nowej perspektywie finansowania

03.04.2007
Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zorientowany głównie na zwiększenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, wzrost zatrudnienia, a także zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Wiele proponowanych przez niego działań skierowanych jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy za środki z EFS będą mogli zwiększać swoje kwalifikacje, korzystać ze szkoleń a także podjąć studia podyplomowe. Na jego realizację przewidziano prawie 11,5 mld euro.

Na co mogą liczyć samorządy terytorialne
w nowej perspektywie finansowania
pobierz plik [rozmiar: 100 kB]

rozwiń »
zwiń »

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MSP i związanych z nią dylematów

03.04.2007
Obowiązująca od 1 stycznia 2005 r. definicja MŚP ma na celu promowanie przedsiębiorczości, inwestycji i wzrostu gospodarczego. O ile łatwo zakwalifikować do tej kategorii niektóre, samodzielne przedsiębiorstwa, o tyle w niektórych przypadkach rodzą się poważne dylematy co do statusu firmy i nie jest to wcale łatwe do ustalenia. Niniejszy artykuł powinien rozjaśnić nieco pojęcie MŚP i pomóc przedsiębiorstwom w określeniu własnej przynależności do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji
MSP i związanych z nią dylematów
pobierz plik [rozmiar: 97 kB]

rozwiń »
zwiń »

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjne Gospodarka 2007-2013

05.03.2007
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają wiele możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PO IG. Warto jednak zaznaczyć, iż w ramach tego programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. W ramach PO IG planuje się m.in. wzmocnienie systemu promocji gospodarczej Polski, obejmującego promocję działalności eksportowej oraz promocję Polski jako kraju atrakcyjnego do inwestowania i odwiedzania. Program będzie oferował zachęty dla prowadzenia przez firmy działalności badawczo - rozwojowej, ułatwi on także dostęp do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć MŚP.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
pobierz plik [rozmiar: 90 kB]

rozwiń »
zwiń »

Budownictwo komunalne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

01.03.2007
Z uwagi na niewystarczająco docenione rozwiązania PPP oraz nowe możliwości pozyskania funduszy UE na ich realizację pragniemy zwrócić Państwa uwagę na korzyści realizacji inwestycji w ramach PPP wynikające m. in. z precyzyjnego i optymalnego podziału ryzyk.

Budownictwo komunalne w ramach
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
pobierz plik [rozmiar: 250 kB]

rozwiń »
zwiń »

Energia geotermalna szansą rozwoju regionu

10.01.2007
Energia geotermalna to obecnie temat popularny lecz mało rozpoznany. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej metodom pozyskiwania gorących wód i pary wodnej oraz możliwościom ich wykorzystania w praktyce. Energia geotermalna, której źródła znajdują się pod powierzchnią niemal całej Polski, to wielki potencjał, którego nie można zmarnować. Inwestycje w geotermię są kosztowne, jednakże można uzyskać dofinansowanie z wielu źródeł. Dla samorządów to szansa na zmianę wykorzystywanych źródeł energii na tańsze i przyjazne dla środowiska oraz na rozwój regionu.

Energia geotermalna
szansą rozwoju regionu
pobierz plik [rozmiar: 170 kB]

rozwiń »
zwiń »

Regulacje prawno-systemowe specjalnych stref ekonomicznych

10.01.2007
Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych daje przedsiębiorcom korzyści podatkowe pod warunkiem przestrzegania przez nich zasad określonych we właściwych przepisach. Wprowadzona nowelizacja ustawy o specjalnych sterfach ekonomicznych ma na celu likwidację barier utrudniających działalność na obszarze SSE.

Regulacje prawno-systemowe
specjalnych stref ekonomicznych
pobierz plik [rozmiar: 370 kB]

rozwiń »
zwiń »

Czas na innowacyjne przedsięwzięcia - nowe drogi rozwoju przedsiębiorstw w latach 2007-2013

04.12.2006
Najbliższe lata dają szansę przedsiębiorcom na realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Możliwości takie daje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, trzyletni program "Wędka Technologiczna", czy proponowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości preferencyjna pożyczka.

Czas na innowacyjne przedsięwzięcia -
nowe drogi rozwoju przedsiębiorstw w latach 2007-2013
pobierz plik [rozmiar: 210 kB]

rozwiń »
zwiń »

Specjalne strefy ekonomiczne - teraźniejszość i perspektywy

04.12.2006
Specjalne Strefy Ekonomiczne szansą na zmniejszenie bezrobocia oraz znaczący wzrost gospodarczy na terenach, na których są usytuowane. Utworzenie strefy okazuje się nie być takie trudne, zważając na fakt, jak wiele istnieje instrumentów wsparcia tego typu przedsięwzięć. Warto zaznaczyć, że samorządy mogą uzyskać spore dofinansowanie z funduszy unijnych na przygotowanie terenów pod inwestycje w ramach SSE.

Specjalne strefy ekonomiczne -
teraźniejszość i perspektywy
pobierz plik [rozmiar: 800 kB]

rozwiń »
zwiń »

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem - doświadczenia pierwszego naboru 2005

02.11.2006
W okresie września - listopada 2005 r. został przeprowadzony pierwszy nabór w ramach MF EOG i NMF. Czas oczekiwania na nowy termin jest doskonałym momentem do analizy procesu aplikacyjnego. Pierwszy etap oceny wniosków przeprowadzony przez Instytucję Pośredniczącą ujawnił najczęściej popełniane błędy.

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem -
doświadczenia pierwszego naboru 2005
pobierz plik [rozmiar: 360 kB]

rozwiń »
zwiń »

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego szansą polskich przedsiębiorców

02.11.2006
Nabór wrzesień - listopad 2005 r. w liczbach. Analiza kosztów kwalifikowanych i korzyści tkwiących w realizacji projektów. Odpowiedź na pytanie - co gwarantuje długofalowe korzyści.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego szansą polskich przedsiębiorców
pobierz plik [rozmiar: 147 kB]

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011