flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Oferta » Plany i strategie

Plany i strategie

Contract Consulting świadczy usługi w zakresie sporządzania planów oraz strategii rozwojowych zarówno na potrzeby samorządów jak i podmiotów gospodarczych. Pomagamy naszym Klientom określić cele strategiczne oraz sposoby ich realizacji, pozwalające na spójne realizowanie bieżących zadań oraz długofalowy rozwój.


Plany i strategie
dla jednostek samorządowych

Wykonujemy następujące opracowania dla jednostek samorządowych:
  • Strategia rozwoju - ujmuje główne cele i uwarunkowania rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego w horyzoncie 10 - 15 lat, w zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie osób oraz instytucji publicznych i prywatnych, które pomagają w stworzeniu najlepszej strategii oraz są ważnymi uczestnikami jej realizacji. Strategia rozwoju jest programowaniem przyszłych działań. Jej istotą jest hierarchizacja celów, ponieważ nigdy nie ma możliwości realizacji wszystkich potrzeb. W pierwszym rzędzie należy więc realizować cele ułatwiające przyszły rozwój.
  • Plan rozwoju lokalnego - kluczowe narzędzie wspierające zarządzanie na poziomie samorządu. Określa strategię społeczno-gospodarczą jednostki samorządowej, wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy unijnych, krajowych lub własnych. Wyznacza on nie tylko ogólne cele (jak w przypadku strategii) lecz konkretne zadania, terminy realizacji, sposoby finansowania.
  • Wieloletni plan inwestycyjny - dokument zawierający listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji, wraz z harmonogramem rzeczowym i schematem ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata (4-6 lat). Hierarchia zadań inwestycyjnych określonych w WPI wynika z zastosowania kryteriów zawartych w strategii jednostki realizującej WPI. Plan ten jest podstawą przygotowania inwestycyjnej części budżetu w danym roku. Zapewnia on, że środki na projekty służące realizacji inwestycji strategicznych będą zagwarantowane w perspektywie wieloletniej.

Plany i strategie
dla podmiotów gospodarczych

Opracowania sporządzane na rzecz przedsiębiorców:
  • Strategia rozwoju - obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. strategię produktowo-rynkową, marketingową, finansową, system organizacji i zarządzania). Strategia definiuje kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz kluczowe kompetencje niezbędne do ich osiągnięcia, określa przejrzystą strukturę prowadzonej działalności, zapewnia spójność działań na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  • Strategia marketingowa - obejmuje analizę sytuacji marketingowej w przedsiębiorstwie oraz program strategicznych działań marketingowych. Jest ona jednym z najważniejszych elementów ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Sporządzenie strategii marketingowej jest zasadne dla wszystkich firm, które w sposób świadomy i konsekwentny chcą budować swoją pozycję rynkową.
  • Plan marketingowy - gwarantuje dobór najskuteczniejszych działań marketingowych, adekwatnych do potrzeb i potencjału finansowego, umożliwia racjonalne zaplanowanie kosztów marketingu i rzetelną ocenę ich efektywności. Plan jest sporządzany głównie na zlecenie tych Klientów, którzy wprowadzają na rynek nowe produkty lub usługi czy też rozpoczynają nowy rodzaj działalności.
  • Strategie pozyskania kapitału - analiza potencjalnych możliwości pozyskania kapitału, która obejmie propozycję strategii jego uzyskania dla konkretnego przedsięwzięcia Klienta.Przy opracowywaniu planów i strategii konsekwentnie przestrzegamy wysokiego standardu jakości, dzięki czemu przyczyniamy się do skutecznej realizacji bieżących zadań oraz planowanych inwestycji jednostek samorządowych czy też budowania pozycji rynkowej i wizerunku przedsiębiorstw w długim okresie.
Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.
Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011