Doradztwo prawne

Firma Contract Consulting oferuje obsługę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, bankowego, podatkowego, prawa unijnego obejmujące w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, konsultacji prawnych. Do świadczonych przez nas usług w tym zakresie należą m. in.: Contract Consulting oferuje kompleksową oraz doraźną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych….

Odnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii (OZE) to temat, który zyskuje obecnie coraz większą popularność. Przyczyn tego stany rzeczy jest wiele. Do najważniejszych należą międzynarodowe a także krajowe uregulowania prawne, które zobowiązują Polskę do uzyskania pewnych norm w tym zakresie. Rządy państw z całego świata promują energetykę odnawialną na wiele sposobów. UE chętnie dotuje działalność w zakresie pozyskiwania…

Studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych

Firma Contract Consulting przygotowuje studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe z punktu widzenia Inwestora pytania: W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno: Wstępne studia wykonalności W ramach wstępnych studiów wykonalności Contract Consulting wykonuje m.in.: Studia wykonalności – kolejny etap Po zrealizowaniu wstępnego studium można przystąpić…

Dokumenty strategiczne dla gmin

Contract Consulting świadczy usługi w zakresie sporządzania najważniejszych dokumentów rozwojowych i strategicznych na potrzeby samorządów terytorialnych. Pomagamy naszym Klientom określić cele strategiczne oraz sposoby ich realizacji, pozwalające na spójne realizowanie bieżących zadań oraz wpływające na ich długofalowy rozwój. Wykonujemy następujące opracowania dla jednostek samorządu terytorialnego: Każdy dokument strategiczny opracowywany jest metodą ekspercko-partycypacyjną przy udziale reprezentantów…

Dokumentacje aplikacyjne w ramach funduszy UE

W świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej i kolejnej transzy środków wsparcia dla naszego kraju (lata 2014-2020) warto zaznaczyć, iż obsługujemy inwestycje współfinansowane z różnych funduszy europejskich – funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Świadczymy pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania, podczas całego procesu realizacji projektu, między innymi w zakresie: Podstawowym…

Finansowanie samorządów, zapewnienie środków na inwestycje i wkład własny gminy

Rozwój gmin i ich funkcjonowanie zależne jest w dużej mierze od sprawnego działania samorządu terytorialnego, który wykonuje niezbędne zadania publiczne pod warunkiem dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi i dzięki ich racjonalnemu wykorzystaniu. Usługi doradcze Contract Consulting w zakresie optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów finansowych i/lub zapewnienia możliwości pozyskania zasobów dostępnych, poprzez różnorodne instrumenty finansowe, wpływają na zapewnienie…

Inne dokumenty niezbędne dla wykonywania zadań własnych gminy

Bieżąca działalność samorządów terytorialnych w zakresie realizowanych przez gminę zadań, wymaga podejmowania wielu strategicznych decyzji, które umożliwiają nie tylko sprawną ich działalność, ale przede wszystkim wpływają na poziom życia i rozwój społeczny w gminie, tworząc optymalne warunki egzystencji dla jej mieszkańców. Firma Contract Consulting zapewnia kompleksowe i różnorodne usługi doradcze dla gmin, pomocne przy realizacji…