Firma Contract Consulting przygotowuje studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe z punktu widzenia Inwestora pytania:

 • Czy przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby rynku?
 • Czy projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym i czy wybrane rozwiązania są optymalne?
 • Czy Inwestor jest w kondycji finansowej umożliwiającej finansowanie inwestycji z własnego budżetu i/lub z pomocą innych źródeł finansowania (kredyty, dotacje, pomoc unijna)?

W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno:

Wstępne studia wykonalności

W ramach wstępnych studiów wykonalności Contract Consulting wykonuje m.in.:

 • analizy wariantów możliwości zaspokojenia istniejących i nowych potrzeb
 • analizy porównawcze wariantów inwestycji z oceną podstawowych relacji ekonomicznych
 • analizy w sprawie optymalnego programu inwestycji i jej lokalizacji
 • analizy skutków oddziaływania na środowisko oraz wymagane działania na rzecz ochrony środowiska

Studia wykonalności – kolejny etap

Po zrealizowaniu wstępnego studium można przystąpić do realizacji następnego etapu studium projektowego, a w przypadku stwierdzenia “braku efektywności inwestycji” zrezygnować z realizacji projektu lub zmodyfikować założenia. Studium wykonalności dla projektu obejmuje m.in. szczegółowe analizy:

 • analiza prawna (analiza praw do nieruchomości i ewentualnych niezbędnych kroków potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji przed jej rozpoczęciem)
 • analiza techniczna / technologiczna (weryfikacja poprawności przyjętych założeń, zgodności z prawem krajowym i unijnym, analiza przejętych rozwiązań pod kątem innowacyjności, analiza kosztów realizacji i eksploatacji)
 • analiza logiczna inwestycji oraz aspektów społecznych, gospodarczych i kulturowych (zestawienie problemów z celami realizowanymi przez inwestycję, wykazanie powiązań celów inwestycji z polityką krajową i unijną, kwantyfikacja produktów i rezultatów)
 • analiza ekologiczna (analiza oddziaływania inwestycji na środowisko)
 • analiza finansowa i ekonomiczna (ustalenie parametrów makroekonomicznych, określenie pozycji finansowej Beneficjenta, ustalenie założeń inwestycji, opracowanie harmonogramów realizacji i finansowania projektu inwestycyjnego, prognozy kosztów operacyjnych projektu, analiza przepływów pieniężnych związanych z finansowaniem projektu, zmiana kosztów operacyjnych i przepływów pieniężnych w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego, określenie ekonomiczno-społecznych korzyści i kosztów projektu, określenie ENPV, ENPVR i EIRR projektu)

Zakres opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów studium wykonalności zależy od złożoności i specyfiki planowanych przedsięwzięć, celu sporządzania opracowania oraz indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy. Studium wykonalności stanowi niezbędny załącznik do wniosku aplikacyjnego o środki z funduszy strukturalnych. Jest to dokument, który dostarcza instytucji finansującej informacji niezbędnych dla oceny inwestycji.

Firma Contract Consulting zwraca uwagę na spójność realizowanego dokumentu z innymi, stanowiącymi załączniki do wniosku, a także na rzetelność analiz i wiarygodność przedstawianych wskaźników monitorowania.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań